ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Слободен пристап до информации
Слободен пристап до информации

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, беше усовоен во јануари 2006 година со што Република Македонија влезе во заедницата на над 75 земји од светот кои имаат закони со кои се гарантира правото на пристап до информации од јавен карактер. Законот е во согласност со член 16 од Уставот на Република Македонија со којшто се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примање и пренесување на информации.

Контакти за пријава на генерални прашања
Во согласност со член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица кои ќе посредуваат и ќе укажуваат помош при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, СЕП ги назначува следниве лица:
Иван Донев
Секретаријат за европски прашања
Кеј Димитар Влахов Бр.4 1000 Скопје
моб:+389 70 409 498

ivan.donev@sep.gov.mk
Енис Зеќири
Секретаријат за европски прашања
Кеј Димитар Влахов Бр.4 1000 Скопје
моб:+389 70 234 953;

enis.zeqiri@sep.gov.mk
Контакт за лице за надворешни лица
Ѓултен Челебиу
Секретаријат за европски прашања
Кеј Димитар Влахов Бр.4 1000 Скопје
моб:+389 70 409 597

gjulten.chelebiu@sep.gov.mk

Електронско барање за пристап до информации од јавен карактер

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер:
www.sinf.gov.mk
www.komspi.mk

Секретаријатот за европски прашања располага со следниве информации од јавен карактер:


Листа на информации од јавен карактер

Органиграм

Правилник за внатрешна организација

Правилник за систематизација

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Сектеретаријатот за европски прашања(Aжуриран)

Стратешки План

Стратешки План(Ажуриран)

Список вработени со позиција, маил и телефон

Список вработени со позиција, маил и телефон(Ажуриран)

Усвоени извештаи за реализација на буџет

Буџет 2017

Буџет 2018

Искористеност на Буџет 2018(Ажуриран)

Годишен план за јавни набавки 2017

План за јавни набавки за 2018 (Ажуриран)

Измени на Годишен план за јавни набавки 2017

Процедура за Јавни Набавки

Упатсво за користење на службени возила

Меѓународни стандарди за внатрешна ревизија

Правилник за извршување на внатрешна ревизија

Правилник за етичкиот кодекс на внатрешна ревизија

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Закон за јавна внатрешна финансиска контрола

Повелба за внатрешна ревизија

Упатство за работа на Одделението за внатрешна ревизија

Конечен извештај на Државен завод за ревизија од 2016 година

Follow-up извештајот на Државен завод за ревизија од 2017 година

Бази на податоци

Публикации

Документи

Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат

Hајава за месечни настани или онлајн календар

Tарифници за надоместоци за издавање реални акти

Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство

Закони и подзаконски акти


Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
Д-р Љубиша Стефаноски
Раководител на Сектор за општи и правни работи
Тел: +389 2 3200 201
Ljubisa.stefanoski@sep.gov.mk

Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон
Д-р Љубиша Стефаноски
Раководител на Сектор за општи и правни работи
Тел: +389 2 3200 201
Ljubisa.stefanoski@sep.gov.mk


  1. Начини на поднесување - усно, писмено или во електронски запис.
  2. Форма на добивање на информацијата: увид, препис, фотокопија или електронски запис.

Должности на имателите на информации

  1. Листа на информации – имателите на информации се должни редовно да ја водат и ажурираат листата на информации со кои тие располагаат и да ги објавуваат на начин достапен до јавноста.
  2. Посредување на информации – во член 10 се опфатени сите информации за кои имателот е должен да ја информира јавноста.
  3. Во овој дел се опфатени и оние технички аспекти, во однос на тоа што одговорните лица кај имателите на информации од јавен карактер се должни да обезбедат простории за увид во бараните информации.
  4. Службените лица се должни да им укажуваат помош при барањето на информациите.

Службено лице за посредување со информации

  1. Секој имател на информации за посредување определува едно или повеќе службени лица при остварувањето на правото на слободен пристап до информации.
  2. Имателот на информации е должен да обезбеди информирање на јавноста за службеното лице за посредување со информации.
  3. Службеното лице за посредување со информации стапува во контакт со барателот, ги дава потребните информации и му помага на барателот на информации за што води посебна евиденција за примањето на барања за информации, чувањето и давањето на информациите.
  4. Повеќе иматели на информации можат заедно да определат едно или повеќе службени лица за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информации.

Дефиниции

Сподели ја содржината!
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Вести
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
2018 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.