ѕќ„≈“Ќј |  ќЌ“ј “ | ћ  | SQ | EN |
—лободен пристап до информации
—лободен пристап до информации

«аконот за слободен пристап до информации од Љавен карактер, беше усовоен во Љануари 2006 година со што –епублика ћакедониЉа влезе во заедницата на над 75 земЉи од светот кои имаат закони со кои се гарантира правото на пристап до информации од Љавен карактер. «аконот е во согласност со член 16 од ”ставот на –епублика ћакедониЉа со коЉшто се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примаЬе и пренесуваЬе на информации.

 онтакти за приЉава на генерални прашаЬа
¬о согласност со член 8 од «аконот за слободен пристап до информации од Љавен карактер за службени лица кои Эе посредуваат и Эе укажуваат помош при остваруваЬето на правото на слободен пристап до информациите од Љавен карактер, —≈ѕ ги назначува следниве лица:
»ван ƒонев
—екретариЉат за европски прашаЬа
 еЉ ƒимитар ¬лахов Ѕр.4 1000 —копЉе
моб:+389 70 409 498

ivan.donev@sep.gov.mk
≈нис «еЭири
—екретариЉат за европски прашаЬа
 еЉ ƒимитар ¬лахов Ѕр.4 1000 —копЉе
моб:+389 70 234 953;

enis.zeqiri@sep.gov.mk
 онтакт за лице за надворешни лица
Бултен „елебиу
—екретариЉат за европски прашаЬа
 еЉ ƒимитар ¬лахов Ѕр.4 1000 —копЉе
моб:+389 70 409 597

gjulten.chelebiu@sep.gov.mk

≈лектронско бараЬе за пристап до информации од Љавен карактер

 омисиЉа за заштита на правото за слободен пристап до информациите од Љавен карактер:
www.sinf.gov.mk
www.komspi.mk

—екретариЉатот за европски прашаЬа располага со следниве информации од Љавен карактер:


Ћиста на информации од Љавен карактер

ќрганиграм

ѕравилник за внатрешна организациЉа

ѕравилник за систематизациЉа

ѕравилник за изменуваЬе на ѕравилникот за систематизациЉа на работните места во —ектеретариЉатот за европски прашаЬа(Aжуриран)

—тратешки ѕлан

—тратешки ѕлан(јжуриран)

 —тратешки план на —≈ѕ 2019-2021

—писок вработени со позициЉа, маил и телефон

—писок вработени со позициЉа, маил и телефон(јжуриран)
—писок вработени со позициЉа, маил и телефон(јжуриран 2019)
—писок на вработените (Ќоември 2019)

”своени извештаи за реализациЉа на буЯет

ЅуЯет 2017

ЅуЯет 2018

ЅуЯет 2019

»скористеност на ЅуЯет 2018(јжуриран)

»скористеност на ЅуЯет 2018
ѕлан за Љавни набавки за 2017

ѕлан за Љавни набавки за 2018
ѕлан за Љавни набавки за 2019

»змени на √одишен план за Љавни набавки 2017

ѕроцедура за £авни Ќабавки 2017
ѕроцедура за £авни Ќабавки 2018

”патсво за користеЬе на службени возила

Ѕази на податоци

ѕубликации

ƒокументи

ќбрасци што ги користат граГаните при доставуваЬе на поднесоци до министерствата за остваруваЬе на нивните права, а особено обрасци на бараЬа од граГаните за издаваЬе на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат

HаЉава за месечни настани или онлаЉн календар

Tарифници за надоместоци за издаваЬе реални акти

 онсолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство

«акони и подзаконски акти онтакт од лице овластено за заштитено внатрешно приЉавуваЬе

ƒ-р Кубиша —тефаноски
–аководител на —ектор за општи и правни работи
“ел: +389 2 3200 201
Ljubisa.stefanoski@sep.gov.mk


  1. Ќачини на поднесуваЬе - усно, писмено или во електронски запис.
  2. ‘орма на добиваЬе на информациЉата: увид, препис, фотокопиЉа или електронски запис.

ƒолжности на имателите на информации

  1. Ћиста на информации Ц имателите на информации се должни редовно да Ља водат и ажурираат листата на информации со кои тие располагаат и да ги обЉавуваат на начин достапен до Љавноста.
  2. ѕосредуваЬе на информации Ц во член 10 се опфатени сите информации за кои имателот е должен да Ља информира Љавноста.
  3. ¬о овоЉ дел се опфатени и оние технички аспекти, во однос на тоа што одговорните лица каЉ имателите на информации од Љавен карактер се должни да обезбедат простории за увид во бараните информации.
  4. —лужбените лица се должни да им укажуваат помош при бараЬето на информациите.

—лужбено лице за посредуваЬе со информации

  1. —екоЉ имател на информации за посредуваЬе определува едно или повеЭе службени лица при остваруваЬето на правото на слободен пристап до информации.
  2. »мателот на информации е должен да обезбеди информираЬе на Љавноста за службеното лице за посредуваЬе со информации.
  3. —лужбеното лице за посредуваЬе со информации стапува во контакт со барателот, ги дава потребните информации и му помага на барателот на информации за што води посебна евиденциЉа за примаЬето на бараЬа за информации, чуваЬето и даваЬето на информациите.
  4. ѕовеЭе иматели на информации можат заедно да определат едно или повеЭе службени лица за посредуваЬе при остваруваЬето на правото на слободен пристап до информации.

ƒефиниции

—подели Ља содржината!
ƒокументи
Ѕази на податоци
—лободен пристап до информации
–егистар на документи
–егистрациЉа на проекти
   
ѕроцес на преведуваЬе
ѕоважни документи
Ѕази на податоци
ќпшто
ќбука
÷ентар за ќбука на —≈ѕ
—типендии
—оработки
 омуникациЉа со Љавноста
»спитуваЬе на Љавното мислеЬе »–»
 ампаЬи
»спитуваЬе на Љавното мислеЬе
Ћ»—“ј Ќј »Ќ‘ќ–ћј÷»» ќƒ £ј¬≈Ќ  ј–ј “≈–
 онкурси за вработуваЬе
 онкурси
ƒокументи
Ѕази на податоци
—лободен пристап до информации
–егистар на документи
–егистрациЉа на проекти
≈-набавки
Ќовости
ѕубликации
«а нас
ќрганизациЉа
—истем за управуваЬе со процесот на пристапуваЬе кон ≈”
ѕроектни единици
«аменик ѕретседател на ¬лада за ≈вропски ѕрашаЬа
ƒржавен —екретар
ƒржавни —оветници
—ектори
 он преговори
’ронологиЉа
ѕроцес на пристапуваЬе кон ≈”
ѕреговори
Ќѕјј
—погодба за стабилизациЉа и асоциЉациЉа
—крининг
 ампаЬи
Youth for EU
≈” / »ѕј ”спешни ѕроекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
ѕроекти
ѕретпристапна поддршка
»ѕј 2007 - 2013
ƒруга странска помош
ѕрограми на ”ниЉата
ќ–»ќ ѕрограма
“вининг
»ѕј 2014 - 2020
»ѕј проекти
2020 © —екретариЉат за европски прашаЬа
—ите права се задржани.