BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Ftesë për Organizatat e shoqërisë civile
Ftesë për Organizatat e shoqërisë civile

Të nderuar,

U bëjmë thirrje të gjitha organizatave të shoqërisë civile në Republikën e Maqedonisë të cilat janë të interesuara të marrin pjesë në diskutime dhe debate të organizuara nga Sekretariati për çështje evropiane, ta shprehin interesin e tyre për një ose më shumë nga fushat e mbuluara nga Programi nacional për miratimin e të Drejtës së Unionit Evropian, si dhe Progres Raporti nga Komisioni Evropian.

Gjithashtu theksojmë së të regjistruarit e sektorit civil kanë mundësi të hapur të konsultohen me grupet punuese Sektoriale për IPA 2 (1. Demokracia dhe Qeverisja, 2. Sundimi i ligjit dhe të Drejtat Fundamentale, 3. Ambienti jetësor dhe ndryshimet klimatike, 4. Transporti, 5. Arsimi, punësimi dhe politika sociale, 6. Konkurrenca dhe Inovacionet, 7. Bujqësia dhe zhvillimi rural, 8. Politika rajonale dhe bashkëpunimi territorial dhe 9. Energjetika). Para aplikimit theksoni qartë grupin punues sektorial për IPA 2 cila është lënda e interesit dhe punës tuaj.

I Fushat e mbuluara me programin Nacional për zbatimin e të drejtës së Bashkimit Evropian

I. Kriteret politike

1.1 Demokracia dhe sundimi i ligjit

1.2 Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve

1.3 Çështjet rajonale dhe obligimet ndërkombëtare

II. Kriteret Ekonomike

2.1 Ekzistimi i një ekonomie tregu funksionale

2.2 Kapaciteti për të përballuar presionin konkurrues dhe forcat e tregut brenda BE-së

III. Aftësia për të marrë përsipër detyrimet e anëtarësimit në BE

3.01 Lëvizja e lirë e mallrave

3.02 Lëvizja e lirë e punëtorëve

3.03 E drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar shërbime

3.04 Lëvizja e lirë e kapitalit

3.05 Prokurimi Publik

3.06 E drejta e shoqatave tregtare

3.07 E drejta e pronës Intelektuale

3. 08 Politika e Konkurrencës 

3.09 Shërbimet financiare

3.10 Shoqëria Informative dhe Media

3.11 Bujqësi dhe zhvillim rural

3.12 siguria e ushqimit, politika veterinare dhe fitosanitare 

3.13 Peshkimi

3.14 Politika e transportit

3.15 Energjetika

3.16 Tatimet

3.17 Bashkimi Evropian Monetar

3.18 Statistika

3.19 Çështjet sociale dhe punësimi

3.20 Ndërmarrjet dhe politika industriale

3.21 Rrjetet transevropiane

3.22 Politika rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore

3.23 Gjyqësori dhe të drejtat fundamentale

3.24 Drejtësia, liria dhe siguria

3.25 Shkencë dhe hulumtim

3.26 Arsimi, kultura dhe rinia

3.27 Mjedisi hapësinor dhe ndryshimet klimatike

3.28 Mbrojtja e Konsumatorit dhe shëndeti publik

3.29 Bashkimi Doganor

3:30 Marrëdhëniet e jashtme

3.31 Politika e jashtme e sigurisë dhe e mbrojtjes

3.32 Kontrolli financiar

3:33 Dispozitat financiare dhe buxhetore

IV. Kapaciteti administrativ

4.01 Reforma e Administratës Publike

4.02 Forcimi i kapaciteteve administrative për anëtarësim në BE

V. Përgatitja e versionit maqedonas të Acquis 

VI. Informimi dhe komunikimi me publikun

II Grupet punuese sektoriale për IPA:

1. Demokracia dhe Qeverisja

2. Sundimi i ligjit dhe të Drejtat Fundamentale,

3. Ambienti jetësor dhe ndryshimet klimatike,

4. Transporti,

5. Konkurrenca dhe Inovacionet,

6. Arsimi, punësimi dhe politika sociale

7. Bujqësia dhe zhvillimi rural, dhe

8. Politika rajonale dhe bashkëpunimi territorial


Sekretariati për Çështje Evropiane në baza gjashtë mujore, do ti dorëzoj listat e shoqërive civile të regjistruara deri te grupet punuese për IPA 2, për përfshirje dhe konsultime të mëtejme në programim.

Të interesuarit ju lutem regjistrohuni këtu.

 

Aplikimi duhet ti përfshijnë të dhënat e mëposhtme:

• Emri i saktë i organizatës;

• Fusha në të cilën organizata është aktive;

• Adresa e selisë;

• E-mail dhe telefon;

• Web faqe;

• Personi përgjegjës / personi për kontakt;

Vërejtje: Për çdo ndryshim eventual në të dhënat tuaja, ju lutemi të na informoni me kohë. 

Share!
Ftesë për Organizatat e shoqërisë civile
Ftesë për Organizatat e shoqërisë civile
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.