BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Ftesë për Organizatat e shoqërisë civile
Thirrje për Organizatat civile

Të nderuar,


Në përputhje me angazhimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për transparencë më të madhe në punën e saj dhe bashkëpunimit me sektorin civil, Sekretariati për Çështje Evropiane është në proces të revidimit dhe përditësimit të kontakteve në listën e organizatave civile.


Ftojmë të gjithë organizatat civile në Republikën e Maqedonisë të cilët punojnë në tema në fushat lidhur me procesin euro integrues, ndjekin dhe monitorojnë QRM-në në zbatimin e politikave reformuese, si dhe janë të interesuar të marrin pjesë në diskutime/ debate/ konsultime të organizuara nga ana e Sekretariatit për Çështje Evropiane, si dhe në ndjekjen e takimeve shpjeguese për Kapitujt nga e drejta e BE-së ta mbushin formularin në këtë link: ju lutem regjistrohuni këtu.


Vërejtje: Gjatë paraqitjes ju lutemi detyrimisht të specifikoni Kapitullin/kapitujt konkrete në të cilat jeni aktiv dhe keni interes


Aplikimi duhet ti përfshijnë të dhënat e mëposhtme:

Emri i saktë i organizatës;

Adresa e selisë;

E-mail dhe telefon;

Web faqe;

Personi përgjegjës / personi për kontakt;

Fusha/fushat (kapitulli/kapitujt) në të cilën organizata është aktive

E- mail i personit që mbulon kapitullin


Vërejtje: Për çdo ndryshim eventual në të dhënat e Juaja, ju lutemi të na informoni me kohë


Share!
Ftesë për Organizatat e shoqërisë civile
Thirrje për Organizatat civile
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.