BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Sekretar Shtetëror
Sekretar shtetëror

Kalinka Gaber është politikologe, e diplomuar me nderime në Universitetin Xhon Kabot (John Cabot University) në Romë, Itali në vitin 2002. 

Pjesën më të madhe të jetës profesionale e kaloi në sektorin civil, ku më gjatë mbeti, fillimisht si koordinatore e projekteve, ndërkaq pas saj si drejtor ekzekutiv në Forum- Qendrën për hulumtime dhe dokumentime strategjike (2005-2011). Nga viti 2013 deri në vitin 2018 ushtoi detyrën Drejtoreshë e programimit të Progresit – Instituti për Demokraci Sociale, organizatë e cila merret me analiza të gjendjeve politike, edukim dhe trajnim, ndërtim të kapaciteteve demokratike dhe zhvillim të politikave në sferën e barazisë gjinore dhe asaj sociale. 

Është anëtare e Këshillimoreve dhe Bordeve drejtuese të organizatave me renome vendase dhe ndërkombëtare, mes të cilave duke përfshirë edhe Rrjetin Gjinor të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore (2018-), ekipin drejtues të Maqedonisë Transparente (2009-2013) Bordit këshillimor të German Marshal Fund (2006-2009) dhe Bertelsman Foundation Transformation Index (2008). 

Në karrierën e saj, Gaber ka punuar si konsulent të projekteve të implementuara nga ana e Institutit ndërkombëtar Republikan, UNOPS dhe UNMIK. 

Interesimet kryesore të Gaber në jetën profesionale dhe angazhimin e saj aktiv përfshinë çështjet lidhur me sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë, pjesëmarrjen dhe përfaqësimin politik. Gjinia dhe politika, çështjet e LGBTI dhe lufta kundër diskriminimit të grupeve margjinalizuara. Gaber është autore e më shumë botimeve shkencore  të publikuara në vend dhe jashtë vendit si “Crippled Liberal Democracy – Where did the EU fail in the Western Balkans and how can it regain its credibility?” (Cligendael Spectator, 2017); „Корелација помеѓу младинските приоритети и официјалните политики“ (Fondacioni për Shoqëri të Hapur Maqedoni, 2017); “Macedonia”- Synonym of cooperation not trouble-maker (Forum Analytica, 2005); Preventive Deployment, The Case of the Republic of Macedonia (JCU University Press, 2002). 

Nënë krenare e një vajze të cilën e sheh si qytetare e ardhshme e Bashkimit Evropian. Flet gjuhën Maqedonase (gjuhë amtare); anglisht, italisht, serbisht/kroatisht (në mënyrë aktive); gjuhë frënge dhe gjuhë shqipe (në mënyrë pasive).
Share!
Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2019 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.