BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Njoftime
TË RINJTË PËR BE
14:41, Wednesday, April 08, 2015

Sekretariati për Çështje Evropiane në kuadër të BE Agjendës 2015, do të fillojë me ciklin garues të debateve "Yjet e BE-së" në suaza të projektit "Të Rinjtë për BE". Grupet e synuara me këto debate do të jenë ekipet debatuese nga universitetet, fakultetet dhe ekipe të pavarura . Me qëllim për të siguruar një forum të hapur dhe gjithëpërfshirës për debat mes të rinjsh, SÇE publikon:

THIRRJE

Për ekipe debatuese nga universitete, fakultete apo ekipe të pavarura për të shprehur interesim për përfshirje në ciklin debatues "Yjet e BE-së".

Projekti do të ketë për qëllim të rrisë interesimin dhe diturinë e të rinjve mbi çështjet dhe temat lidhur me BE-në, si dhe të promovojë diskutimin dhe debatin si mënyra demokratike për kapërcimin e dallimeve në të menduar.

Lusim të interesuarit që të dërgojnë aplikimet e tyre më së voni deri me 17 prill 2015 (e premte) në këtë e-mail: lura.pollozhani@sep.gov.mk

Kriteret e nevojshme:

• Ekipet debatuese duhet të kenë së paku 3 dhe më së shumti 5 pjesëtar;
• Pjesëtarët e ekipeve debatuese duhet të jenë mes moshës 18-25 vjeçare;
• Të kenë këshilltar/e nga universiteti, fakulteti apo nga ndonjë organizatë tjetër;
• Të kenë njohuri shumë të mirë të gjuhës angleze.

Aplikimet duhet të përmbajnë:

• Emrin e ekipit debatues;
• Personin dhe detajet e kontaktit;
• Listën dhe CV-të e anëtarëve të ekipeve debatuese si dhe te këshilltarit/es;
• Letër motivimi të përbashkët të ekipit se pse duan të marrin pjesë në debate.


 

Share!
Njoftime
TË RINJTË PËR BE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.