BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Projektet
MK-BE Info Qendra

Me qëllim të rritjen e disponueshmërisë dhe të rritjen e rrjedhave e informacioneve për Bashkimin Evropian për qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe në përputhje me nevojat dhe interesat e tyre, Sekretariati për Çështje Evropiane në 25 mars 2007 hapi MK-BE Info Qendrën e saj. Interesi i shtuar i qytetarëve për t"u bashkuar me Bashkimin Evropian dhe interesi për njohjen e vlerave të saj thelbësore, ishte arsya themelore e krijimit të MK-BE Info Qendrës.

Info Qendra përfaqëson një dritare informative për të marrë të dhëna aktuale dhe relevante për Maqedoninë drejt Bashkimit Evropian. Vetë roli i Info Qendrës është që të kontribuojë për transparencë më të madhe në procesin e integrimit në BE dhe përafrimit të Maqedonisë në BE. MK-BE Info Qendra synon të çrrënjosë skepticizmin që mund të ndodh për shkak të informacioneve të pamjaftueshme. Qendra përfaqëson një vend për të gjithë qytetarët në të cilën ata do të mund të marrin informata relevante dhe përgjigje të çështjeve të lidhura me konvergjencën e Maqedonisë në Unionin Evropian.

Info Qendra e Sekretariatit për Çështje Evropiane mundëson më shumë përfitime për qytetarët e Republikës së Maqedonisë përmes aksesit në ëeb-faqe dhe revista të huaja të cilat ofrojnë të dhëna dhe informacione nga më të ndryshmet për Bashkimin Evropian, për aktivitetet e Sekretariatit për Çështje Evropiane si dhe proceset reformuese të cilat i implementon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Në MK-BE Info Qendrën cdo ditë përgatitet rishikim i mediumeve të vendit dhe të huaja përmes së cilave ndiqen risitë dhe aktivitetet lidhur me përafrimin e Republikës së Maqedonisë drejt familjes evropiane.

Info Qendra disponon një fond të pasur me literature profesionale me reth 600 tituj nga lëmia e Bashkimit Evropian. Gjithashtu në disponim janë edhe 500 libra dhe tekste profesionale dhe shkencore nga autorë të njohur nga të cilat mësohet në Univerzitetet e larta dhe me renome në SHBA, Angli, Francë dhe Gjermani, dhe të cilat janë të përkthyera në gjuhën maqedonase.
Përmes broshurave, flaerëve dhe materijaleve turistike të cilat ofrohen, mund të merret një numër i madh informatash për vendet anëtare të Bashkimit Evropian si dhe institucionet e Bashkimit Evropian.

Në hapësirat e Info Qendrës gjithashtu organizohen takime të ndryshme, aktivitete, takime, intervista dhe debate nga tema të ndryshme.

Në 7 Maj të vitit 2013 Sekretariati për Cështje Evropiane, në hapësirën e Info Qendrës promovoi projekt inicijativën “Të Rinjtë për Evropën”.

Jemi në dispozicion pë të gjithë qytetarët cdo ditë pune nga ora 09:00 deri në orën 17:00.

Telefon kontakti: (02) 3223 641

Share!
Projektet
MK-BE Info Qendra
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.