BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
Twinning SEP
15 korrik, 2015 - Komiteti i Dytë Drejtues i Tuining Projektit
AKTIVITETI 1.2.1 "Rishikim i metodologjisë për harmonizim, zhvendosje dhe rekomandime për përmirësim."
AKTIVITETI 1.4.1 "Vlerësimi i strukturave të IPA-s dhe të planit të veprimit për avancimin e strukturës organizative.
AKTIVITETI 1.3.3 "Një javë stazhim për 20 pjesëmarrës në Kroaci të përfshirë në procesin e përkthimit"
ACTIVITY 1.5.1 ôElaboration of EU related competencies framework for EU accession trainingö
AKTIVITETI 1.1.1 "Rishikimi dhe vlerësimi i strukturave qendrore për koordinim me BE-në, si dhe instrumentet ekzistuese dhe krijimin e rekomandimeve".
Twinning Partner

AKTIVITETET NË TUINING PROJEKTET "FORCIMI I MËTEJSHËM I KAPACITETEVE ORGANIZATIVE DHE INSTITUCIONALE PËR PROCESIN E INTEGRIMIT EVROPIAN "


Zbatimi I Tuining Projektit “Përforcimi I kapaciteteve organizative dhe institucionale për procesin e integrimit evropian” ka filluar në janar të vitit 2015, ndërsa ceremonia e hapjes zyrtare për projektin u zhvillua më 4 mars 2015 në ambientet e Sekretariatit për çështje evropiane. Projekti zbatohet nga një konsorcium prej tre Shteteve Anëtare: Gjermani, Poloni dhe Kroaci dhe është i financuar nga Bashkimi Evropian me një buxhet prej 1.7 milionë eurosh. Përdorues kyç është Sekretariati për çështje evropiane (SÇE).
Institucionet e tjera që do të përkrahen nga ky projekt janë: Ministria e Punëve të Jashtme, Sekretariati për legjislacion dhe Sekretariati gjeneral. Në tremujorin e parë të projektit u mbajtën më shumë aktivitete, por si më të rëndësishme mund të numërohen:
 

faqe: [ 1 ]
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.