Видео материјал промовирање на ИПА Проектот НАТУРА2000 Видеото е изработено во рамки на ИПА проект „Зајакнување на капацитетите за имплементација на Натура 2000“, НАТУРА2000 е најголемата координирана мрежа на заштитени подрачја во Европа. Нејзина цел е да обезбеди долгорочен опстанок на највредните и загрозени видови и живеалишта во Европа, наведени во Директивата на ЕУ за птици и Директивата на ЕУ за живеалишта.
„MATRA ПРОГРАМА ЗА ОБУКИ ПО ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО“
Видео материјали промоција на програмата на ИПА фондовите
Видео материјали промоција на програмата Еразмус+.
Комуникација за политиката на проширување на Европската Унија и Извештаите за земјите од Западен Балкан и Турција за 2016 година
Повик и упатство за аплицирање за средства од Механизмот за поддршка на Европските интеграции
Јапонска грант помош од висина од 302.020 евра за пет проекти за Македонија
10 Golden Rules to ensure visibility of EU funding
Итни реформски приоритети за Република Македонија и препораки на групата на Високи Експерти
Единствен список на проекти кој произлегува од секторски списоци на проекти, направени врз основа на Програмата на Владата на Република Македонија 2014 – 2018 година