ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Регистар на документи
Регистар на документи VI
наслов датум документ
 Програма за работа на Секторот за европска интеграција при Владата на Република Македонија за 2002 година 01.11.2001
 Рамковен договор 13.08.2001
 Информација за реализацијата на ФАРЕ проектот "Приближување на законодавството втора фаза" 01.08.2001
 Информација за подготовките за четвртиот состанок на советот за соработка меѓу Европските заедници и Република Македонија на 17 Јули 2001 година во Брисел 09.07.2001
 Акционен План за имплементација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нејзините земји - членки 01.07.2001
 Матрица за следење на имплементацијата на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Евроските заедници и нивните земји - членки 01.07.2001
 Упатство за единствениот начин на постапување при обезбедување средства на корисниците и еднаквите корисници на средства од Буџетот на Република Македонија и единиците на локалната самоуправа, за плаќање на ДДВ при реализирање на проекти финансирани со странски донации  01.07.2001
 Национална програма за приближување на законодавството 2001 01.06.2001
 Деловник за работа на владата на Репубика Македонија  18.04.2001
 Спогодба за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки 13.04.2001
 Анекси и протоколи за спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји - членки 13.04.2001
 Времена спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и Европските заедници 13.04.2001
 Национална програма за квалитет на Република Македонија 27.03.2001  
 Реализација на Стратегијата за ЕУ обука на државните службеници на Република Македонијасо Оперативен План за 2001-2002 01.01.2001
 Главни административни структури потребни за имплементација на Acquis 01.01.2001
 Анекси за програма за работа на Секторот за Европска интеграција при Владата на Република Македонијаза 2002 година 01.01.2001  
 Поимник на моторни возила, Македонско - Англиски  01.01.2001
 Регулатива на Советот (EЗ) Број 2666/2000 од 5 Декември 2000 за помош за Албанија, Босна и Херцеговина, Сојузна Република Југославија и Република Македонија, за укинување на Регулативата (EC) Бр 1628/96 и за изменувае и дополнување на Регулативите (EEC) Бр 3906/89 и (EEC) Бр 1360/90 и Одлуките 97/256/EC и 1999/3111/EC  05.12.2000
Посебна спогодба ГТЗ - ОЕИ - Технички советодавни услуги за асоцирање со ЕУ 25.02.2000
Финансиска спогодба ГТЗ - ОЕИ - Технички советодавни услуги за асоцирање со ЕУ 25.02.2000
Информација за предлог - Проектот за техничка помош за советување за преговорите за асоцијативно членство од германската влада ГТЗ 31.01.2000
Информација за ЕУ помошта за Република Македонија со посебен осврт на Програмирањето на 2000 -та и новиот најавен финансиски инструмент CARDS 01.01.2000
Информација за содржината на Процесот на стабилизација и асоцијација, со Иницијатива за формирање преговарачка инфраструктура за новата Спогодба за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и Република Македонија 26.07.1999
Студија за Земјоделскиот сектор во Македонија 01.05.1999
Формулар за ЦБПВМ 01.01.1999
Информација за системот на управување и координација на процесот на европска интеграција во Република Македонија и системот на управување со националната координација на странската помош, како комплементарен со процесот за европска интеграција 15.12.1998
Преглед на проекти финансирани од програмата ПСО за 1998 година 01.01.1998
Консолидирана верзија на Договорот за формирање на Европската заедница 01.01.1992
Стратегија за информирање и комуникации    
ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА -Мислење на Комисијата за барањето на Република Македонија за членство во Европската унија (COM (2005) 562)    
АНАЛИТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ за Мислењето за барањето на Република Македонија за членство во Европската унија {CОМ (2005) 562 крајна верзија}    
ОДЛУКА НА СОВЕТОТ за принципите, приоритетите и условите содржани во Европското партнерство со Република Македонија со која престанува да важи Одлуката 2004/518/ЕЗ (30.01.2006)    
Извадок од Заклучоците на Претседателството на Европскиот совет со кои на Република Македонија се доделува статус на земја кандидат за членство во ЕУ    
РЕГУЛАТИВАТА (EЗ) бр. 1085/2006 НА СОВЕТОТ од 17 јули 2006 година  
Регулатива (ЕЗ) бр. 718/2007 од 12 јуни 2007 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1085/2006 на Советот за воспоставување инструмент за претпристапна помош (ИПА)  
Рамковни спогодби (РС/FА) помеѓу РМ и ЕК  
МИПД 2007-2009  
МИПД за Регионална ИПА (пдф)  
Пакет проектни фишиња од ИПА регионална програма 2007 (зип)  
Финансиска спогодба 2007 национална програма – втор дел ( пдф)  
Финансиска спогодба 2007 национална програма – прв дел ( пдф)  
Финансиска спогодба за ИПА 07 регионална програма    
Учество во Европскиот фонд за Југоисточна Европа за 2008  
Страница:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 

Сподели ја содржината!
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Конкурси
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Новости
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Скрининг
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
Повеќе-корисничка ИПА програма
2020 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.