ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
Регистар на документи
Регистар на документи V
наслов датум документ
 Инструкции за тендерот Business to Business - Прв тендер 2003 17.02.2003
 План за Имплементација на Рамковниот Договор 03.02.2003
 Координација на странска помош 16.01.2003  
 Извештај за напредокот во активностите за имплементирање на ССА 01.01.2003  
 Поимник на зборови од Јавна Администрација, Македонско - Англиски  01.01.2003  
 Отворен повик број 1/2003 за прибирање понуди за преведувачки услуги со јавно отварање  01.01.2003
 Договор за формирање на Европската Заедница - (консолидирана верзија) 24.12.2002  
 Предлог акционен план за реализација на средствата од донаторскиот состанок (12.03.2002) наменети за подршка на имплементацијата на рамковниот договор  18.12.2002
 Регулатива на Советот (EЗ) Број 2667/2000 од 5 Декември 2000 за Европската Агенција за Реконструкција  05.12.2002
 Информација за реализирани ЕУ обуки во оранизација на Секторот за европска интграција во текот на 2001-та година  01.12.2002  
 Информација за холандската помош преку Програмата ПСО и ПСО+ за Репоублика Македонија за 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 01.12.2002  
 Информација за организација на работилница од областа на европската ионтеграција на 18-ти Декември 2002 год, за државните секретари и министерствата во организација на Секторот за Европска интеграција при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, Civil Service College од Велика Британија, DFID-PAI Проект за реформа на јавната администрација и PHARE Проект за Техничка помош на СЕИ  01.12.2002  
 Информација за финансиската помош од Европската унија за Република Македонија 01.12.2002
 Програма за работа на Секторот за европска интеграција при Владата на Република Македонија за 2003 година 01.12.2002
 Информација за состојбата со реконструкција на куќи и рехабилитација на областите зафатени од воените дејствија во текот на 2001 година 04.11.2002  
 Информација за моменталната состојба на процесот на реконструкција на куќи (17.10.2002) 17.10.2002  
 Краток извештај - преглед на ситуацијата во полето на развој на планот за институционална надградба 17.10.2002
 Упатство за "ТВИНИНГ" Проекти (Подршка на Процесот на Стабилизација и Асоцијација под Програмата CARDS) 01.10.2002  
 Досие на Секторот за Европска интеграција 01.10.2002  
 Годишна програма на активности за 2002 година за Република Македонија со прилози 30.08.2002  
 КАРДС Годишна акциона програма за 2003 година за Република Македонија 22.08.2002
 Спогодба за финансирање на годишната акциона програма за 2002 година 22.08.2002  
 Грчки план за Економска реконструкција на Балканот 26.07.2002  
 Органиграм на СЕИ согласно новите измени и дополнувања на Правилникот за систематизација Јуни 2002 25.07.2002
 ЕБРД Стратегија за Република Македонија  24.07.2002
Информација за моменталната состојба на процесот на реконструкцијата на куќи (09.07.2002) 09.07.2002
Информација, координација и следење на Донаторскиот состанок од 12 Март 2002 година (материјалот беше презентиран на петиот состанок за соработка помеѓу Република Македонија и Европските заедници, одржан на ден 01 -02 јули 2002 година) 02.07.2002
Стручно мислење за приближување на македонскиот закон за конкуренција со посебен осврт на јавните набавки, како приоритетна област на ССА / ВС 01.07.2002
Национална програма за приближување на законодавството 2002 01.07.2002
Основи на програма за хармонизација со законодавството на ЕУ во приоритетните области определени со член 68 од спогодбата за стабилизација и асоцијација (статус 24.06.2002) 24.06.2002
Информација за финансискиот меморандум за обезбедување дополнителни средства за микро кредитната линија за развој на мали и средни претпријатија 01.06.2002
Информација за состојбата со донациите од донаторскиот состанок за Република Макеонија, одржан на ден 12 Март 2002 година во Брисел, заклучно со 14 Јуни 2002 година 01.06.2002
Финансискa и посебна спогодба ГТЗ-СЕИ - Советодавни услуги во процесот на пруближување кон ЕУ (CRPREU) 25.05.2002
Цели и инструменти за заштита од конкуренцијата на пазарот 10.05.2002
Твининг Упатство (Анекс Ф - Обрасци) 01.05.2002
Анекси и протоколи за времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу република Македонија и Европските заедници 13.04.2002
Процедурален прирачник за приближување на законодавството 01.04.2002
Упатство за начинот на постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од буџетот на Република Македонија, за плаќање на ДДВ на нерегистрираните даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор 01.04.2002
Програма за економска соработка помеѓу владите на Холандија и Македонија 2002-2003 27.02.2002
Инфромација за Стратегискиот документ на Европската унија за Република Мекедонија за помошта од програмата CARDS за периодот 2002 01.02.2002
Информација за состојбата со реконструкција на куќите во областите зафатени од конфликтот во текот на 2001 година 29.01.2002
Извадоци од Извештајот за стабилизација и асоцијација 01.01.2002
Информација за холандската помош преку Програмите ПСО и ПСО+ за Република Македонија, за 1998, 1999, 2000 и 2001година и натамошна соработка во периодот 2002 - 2003 со Меморандум за разбирање 01.01.2002
Барање за ослободување од увозни давачки, данок на додадена вредност акциза и надоместок за царинска услуга при увоз на добра во Република Македонија 01.01.2002
Барање за враќање на платен данок на додадена вредност и акцизи за набавени добра и користени услуги во Република Македонија за службени потреби на проектот 01.01.2002
Поимник на зборови од Хемиски Елементи Македонско - Англиски 01.01.2002
Договор за Донација на Твининг 01.01.2002
Споредба: Твининг Процедури Фаре - CARDS 01.01.2002
CARDS Твининг - краток преглед 01.01.2002
Договор за Донација на Твининг 01.01.2002
Страница:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
Сподели ја содржината!
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Конкурси
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Новости
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Скрининг
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
Повеќе-корисничка ИПА програма
2020 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.