ПОЧЕТНА | КОНТАКТ | МК | SQ | EN |
ИПА 2007 - 2013
Компонента V – Рурален развој

 Компонентата за рурален развој (ИПАРД) е петтата компонента од ИПА. Таа, меѓу другото, особено придонесува за одржливо приспособување на земјоделскиот сектор и на руралните предели, како и за подготвувањето на земјите-кандидати за спроведување на законодавството на Европската унија во врска со Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) и сродните политики. Компонентата за рурален развој ги поддржува земјите-кандидати во развивање на политики, како и во подготовки за спроведување и за управување со ЗЗП на Унијата.

Согласно Регулативата (ЕЗ) бр. 1085/2006 од 17 јули 2006 година, ИПАРД компонентата може да има особен придонес кон финансирањето на видовите на активности определени со Регулативата (ЕЗ) бр. 1698/2005 од 20 септември 2005 година за поддршка на руралниот развој преку Европскиот земјоделски фонд за рурален развој (ЕАФРД).

Целите на ИПАРД компонентата се: подобрување на пазарната ефикасност и примена на стандардите на Унијата; поддршка за подготвителни активности за примена на агроеколошките мерки и локалните стратегии за рурален развој и поттикнување на развојот на руралните економии. Владата на Република Македонија првично ги определи следниве сектори како приоритети за поддршка со ИПАРД:

  • Месо и млеко;
  • Овошје и зеленчук; и
  • Грозје и вино.

Конкретните мерки за поддршка на земјоделството и руралниот развој во рамките на ИПАРД и групи инвестициски активности по поединечни мерки се утврдени во Програмата за користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2007-2013 година. Оваа Програма ги утврдува и соодветните прифатливи трошоци за инвестициите, финансирањето на мерките, дефинирањето на корисниците на финансиската помош и условите за нејзино користење.

ИПАРД програмата се состои од збир на приоритетни оски, како и соодветни мерки и активности за спроведување (група на инвестиции), како и опис на потребниот финансиски придонес. Приоритетните оски на ИПАРД програмата се во согласност со Националната стратегија за земјоделство и рурален развој (2007-2013 година), а се однесуваат на стратегијата и целите за развој на земјоделскиот сектор и руралните средини во периодот 2007-2013 година, обезбедуваќи дополнителна вредност на претпристапниот процес.

Мерките се концентрираат врз подобрување на конкурентноста на економски одржливите земјоделски стопанства и прехранбената индустрија во избраните потсектори, преку политиките за инвестирање во подобрување на технолошката и пазарната инфраструктура, насочени кон зголемување на додадената вредност на земјоделските производи и усогласување со стандардите на Европската унија за квалитет, хигиена и безбедност на храната, благосостојба на животните и заштита на животната средина.

Придонесот на Европската унија за рурален развој на ИПА, за 2007-2011 година (според потпишани спогодби за финансирање) е распределен на следениот начин:

 

 

Помошта од ИПАРД треба да придонесе за подобрување на квалитетот на животот кај населението во руралните средини, зголемен приход и создавање на можности за вработување преку развој и диверзификација на активностите на и вон земјоделските стопанства, како противтежа за разликите помеѓу регионите и во однос на урбаните средини.

Целите на ИПАРД програмата произлегуваат од принципите на ИПА, односно:
 

Корисници на мерките од ИПАРД програмата се: земјоделските стопанства; земјоделските задруги; прехранбената индустрија; економските оператори; претприемачите; и населението во руралните средини.

ИПАРД програмата е раководена од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ), преку Секторот за управување со ИПАРД во соработка со Комитетот за следење на ИПАРД и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (ИПАРД Агенција) (http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp).

Во периодот 2009-2013 година спроведени се вкупно 8 јавни повици, што резултираше со потпишување на 178 договори помеѓу Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и крајните корисници. Последниот 8-ми повик беше затворен на 30.09.2013 година.

Повеќе информации за можностите што ги нудат ИПАРД фондовите може да се добијат во:

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Сектор за управување со ИПАРД
Ул Аминта Трети, бр. 2, 1000 Скопје
Телефон: 02/3134-477, лок.113, 114, 115
www.ipard.gov.mk

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Ул. Трета Македонска Бригада, бр.20, 1000 Скопје
Телефон: 02/ 3097-460
www.ipardpa.gov.mk

Листа на документи


1. Список со склучени договори
2. Програма за измена и дополнување на ИПАРД програмата (05.07.2013)
3. ИПАРД програма 4-та измена (21.11.2012 година)
4. ИПАРД програма 3-та измена (05.12.2011)
5. ИПАРД програма 2007-2013 (03.07.2009)
6. Закон за ратификација на спогодбата за правилата на соработка за ИПАРД (30.12.2008)
 

Сподели ја содржината!
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
   
Процес на преведување
Поважни документи
Бази на податоци
Општо
Обука
Центар за Обука на СЕП
Стипендии
Соработки
Комуникација со јавноста
Испитување на јавното мислење ИРИ
Кампањи
Испитување на јавното мислење
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Конкурси за вработување
Конкурси
Документи
Бази на податоци
Слободен пристап до информации
Регистар на документи
Регистрација на проекти
Е-набавки
Вести
Публикации
За нас
Организација
Систем за управување со процесот на пристапување кон ЕУ
Проектни единици
Заменик Претседател на Влада за Европски Прашања
Државен Секретар
Државни Советници
Сектори
Кон преговори
Хронологија
Процес на пристапување кон ЕУ
Преговори
НПАА
Спогодба за стабилизација и асоцијација
Скрининг
Кампањи
Youth for EU
ЕУ / ИПА Успешни Проекти
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Проекти
Претпристапна поддршка
ИПА 2007 - 2013
Друга странска помош
Програми на Унијата
ОРИО Програма
Твининг
ИПА 2014 - 2020
ИПА проекти
2019 © Секретаријат за европски прашања
Сите права се задржани.